Zrušenie trvalého pobytu

Stručný popis:

 

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť v zmysle zákona 253/1998 Z. z. podľa

§ 7 ods. 1 písmena:

 

d)   ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e)    na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f)     na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

g)   ak budova zanikla.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

 

Potrebné dokumenty:

 

K zrušeniu trvalého pobytu je potrebné predložiť od navrhovateľa  písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (tlačivo)

 

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní

 

Poplatok:

 

Bez poplatku