História obce

Pravdepodobne v druhej polovici 14. stor. na juhovýchodnom úpätí pohoria Čergov bola založená obec Ratvaj. Najstaršia zachovaná správa o Ratvaji vznikla v r. 1374 v súvislosti s ohraničovaním majetku Posolaka, ktorý susedil s chotárom obce. V písomnostiach zo 14-16 stor. sa vyskytuje pod názvami RATHWAY, RATHUUAY a RATWAY. Pôvod a význam názvu zostáva nejasný, čo sťažuje objasnenie pôvodu dediny.
Na základe vlastníckej príslušnosti okolitých dedín môžeme usúdiť, že Ratvaj patril v 15.-16. stor. zemanom Gombošovcom a koncom 16. storočia zemanom Ďuričkovcom. V priebehu nasledujúcich storočí sa vystriedalo niekoľko majiteľov.
Podľa daňového súpisu z r. 1427 boli sedliacke domácnosti okrem richtárovej zdanené od 18 port, takže Ratvaj bol stredne veľkou dedinou. Koncom 15. a v prvej polovici 16. stor. väčšina sedliakov opustila dedinu, iní stratili pozemky a upadli medzi želiarov. Schudobňovanie sedliakov pokračovalo aj v nasledujúcom období v takej miere, že v r. 1600 bolo v obci len 8 obývaných poddanských domov a kúria miestnych zemanov. Na základe údajov zo štatistiky v r. 1787 bolo v obci 17 domov a 130 obyvateľov. Mierny nárast bol zaznamenaný v r. 1828, kedy bolo v obci 20 domov a 156 obyvateľov. Do demografického vývoja nepriaznivo zasiahlo v r. 1850-1890 vysťahovalectvo. Počet obyvateľov do r. 1938 nedosiahol ani 100, preto Ratvaj zaradil medzi veľmi malé obce. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom.
Z heraldicko - sfragistických prameňov sa zachoval odtlačok typária z r. 1786 na písomnosti z 12. mája 1787. Rytec v pečatnom poli stvárnil z pažite vyrastajúci strom, ponad ktorý letí bocian a po stranách typický poľnohospodársky motím, vpravo lemeš, vľavo čerieslo. V kruhopise pečate je v latinskom jazyku uvedene: SIGIL (lum) : POS (sessionis) : RATVAY: 1786 (Pečať obce Ratvaj). S uvedeným pečatidlom richtár obce potvrdzoval obecné písomnosti pravdepodobne len do prvej tretiny 19. stor., kedy došlo k zmene a obec používa už inú pečať, ktorá sa zachovala na písomnosti až z r. 1868. Podľa motívu a výskytu podobných pečatí v iných obciach usudzujeme, že pečatidlo bolo zhotovené v 30. rokoch 19. stor. V strede pečatného poľa je vyobrazený snop obilia, do ktorého je zľava napichnutý kosák. Po obvode pečate je kruhopis v znení: SIGILLUM POONIS RATWAI. (Pečať obce Ratvaj)
V r. 1868 si obec dala vyhotoviť v poradí tretie pečatidlo, v ktorom sa poľnohospodársky motív snop obilia s kosákom už opakuje. V kruhopise pečatidla je uvedené: RATVAJ KOZSÉG HIV. PECSÉTJE 1868 (Úradná pečať obce Ratvaj). Spomínané pečatidlo sa nachádza v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove.

Pri tvorbe návrhu obecného erbu sme prevzali motív odtlačku pečatidla, pretože je jedinečný a krásny.

Návrh erbu a popis znie: V modrom štíte strieborný obrátený bocian v rovnakej zbroji, letiaci ponad dvoma striebornými radlicami - lemešom a čerieslom - sprevádzaný zlatý prirodzený strom, zakorenený v zelenej oblej pažiti.