Odhlásenie pobytu

Stručný popis:

 

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ukončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republika ohlasovni pobytov na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky, občan  hlási novej ohlasovni pobytov   pri prihlasovaní nového miesta trvalého pobytu. Ohlasovňa pobytov následne zašle  podpísaný  odhlasovací lístok z trvalého pobytu  predchádzajúcej ohlasovni pobytov z dôvodu vyradenie z evidencie obyvateľstva.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej  republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

  • Platný občiansky preukaz občana (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • Vyplnený a podpísaný odhlasovací lístok  z trvalého pobytu
  • Čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom , že sa občan vzdáva trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a žije v zahraničí – uviesť novú adresu pobytu

 

Doba vybavenia :

 

po predložení potrebných platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

bez poplatku